<body> <p><b><font color = "red">LISTA REALIZOWANYCH BADAŃ</font></b></p> <p><b><font color = "grey">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</font></b></p> <div id="Kopia Tabela na strone internetowa_ 30102018_9180" align=center x:publishsource="Excel"> <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=1058 class=xl669180 style='border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:794pt'> <col class=xl669180 width=105 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt: 3840;width:79pt'> <col class=xl669180 width=148 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt: 5412;width:111pt'> <col class=xl669180 width=139 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt: 5083;width:104pt'> <col class=xl669180 width=101 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt: 3693;width:76pt'> <col class=xl679180 width=397 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt: 14518;width:298pt'> <col class=xl669180 width=168 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt: 6144;width:126pt'> <tr height=33 style='mso-height-source:userset;height:24.75pt'> <td height=33 class=xl709180 width=105 style='height:24.75pt;width:79pt'>Nr Protokołu</td> <td class=xl709180 width=148 style='border-left:none;width:111pt'>Sponsor</td> <td class=xl709180 width=139 style='border-left:none;width:104pt'>Główny Badacz</td> <td class=xl709180 width=101 style='border-left:none;width:76pt'>Wskazanie</td> <td class=xl719180 width=397 style='border-left:none;width:298pt'>Tytuł badania</td> <td class=xl709180 width=168 style='border-left:none;width:126pt'>Status rekrutacji</td> </tr> <tr height=90 style='mso-height-source:userset;height:67.5pt'> <td height=90 class=xl659180 style='height:67.5pt;border-top:none'>ML40006</td> <td class=xl749180 width=148 style='border-top:none;width:111pt'>Roche Polska sp. z o.o.</td> <td class=xl659180 style='border-top:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl649180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak piersi badanie nieinterwencyjne</td> <td class=xl649180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Prospektywne, nieinterwencyjne badanie obserwacyjne oceniające postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne oraz bezpieczeństwo terapii anty-HER2 u chorych na HER2-dodatniego raka piersi w podeszłym wieku (HEROLD)</td> <td class=xl649180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja OTWARTA</td> </tr> <tr height=90 style='mso-height-source:userset;height:67.5pt'> <td height=90 class=xl689180 style='height:67.5pt;border-top:none'>MK-3475-564</td> <td class=xl699180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp &amp; Dohme Corp</td> <td class=xl699180 width=139 style='border-top:none;border-left:none; width:104pt'>Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska</td> <td class=xl699180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak nerki</td> <td class=xl699180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Randomizowane badanie kliniczne III fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo dotyczące stosowania pembrolizumabu (MK-3475) jako monoterapii w leczeniu adjuwantowym <font class="font69180">nowotworu nerki</font><font class="font59180"> po nefrektomii (KEYNOTE-564)</font></td> <td class=xl699180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja OTWARTA</td> </tr> <tr height=110 style='mso-height-source:userset;height:82.5pt'> <td height=110 class=xl659180 style='height:82.5pt;border-top:none'>B-701-U22<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> <td class=xl659180 style='border-top:none;border-left:none'>BioClin Therapeutics</td> <td class=xl649180 width=139 style='border-top:none;border-left:none; width:104pt'>Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska</td> <td class=xl649180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak pęcherza</td> <td class=xl649180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Wieloośrodkowe badanie fazy 1b prowadzone z zastosowaniem jednej grupy i metody otwartej próby, oceniające nowy inhibitor FGFR3 (B-701) w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym <font class="font69180">rakiem urotelialnym</font><font class="font59180">, u których wystąpiła progresja choroby po zastosowaniu chemioterapii opartej na związkach platyny<span style='mso-spacerun:yes'> </span></font></td> <td class=xl649180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja OTWARTA</td> </tr> <tr class=xl669180 height=151 style='mso-height-source:userset;height:113.25pt'> <td height=151 class=xl699180 width=105 style='height:113.25pt;border-top: none;width:79pt'>D5164C00001 <br> ADAURA</td> <td class=xl699180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.</td> <td class=xl689180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl699180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak płuca</td> <td class=xl699180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i użyciem placebo w grupie kontrolnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu AZD9291 w porównaniu do placebo u chorych na <font class="font69180">niedrobnokomórkowego raka płuca</font><font class="font59180"> w stadium IB do IIIA z obecną mutacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu, u których przeprowadzono pełną resekcję guza i zastosowano lub nie chemioterapię adjuwantową (badanie ADAURA)<span style='mso-spacerun:yes'> </span></font></td> <td class=xl699180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja OTWARTA</td> </tr> <tr class=xl669180 height=151 style='mso-height-source:userset;height:113.25pt'> <td height=151 class=xl659180 style='height:113.25pt;border-top:none'>BGB-290-303<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> <td class=xl659180 style='border-top:none;border-left:none'>BeiGene, Ltd</td> <td class=xl659180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl649180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak żołądka</td> <td class=xl649180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie kliniczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, porównujące preparat BGB-290 z placebo w terapii podtrzymującej u chorych <font class="font69180">na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka żołądka</font><font class="font59180">, którzy zareagowali na pierwszą linię chemioterapii opartej na związkach platyny</font></td> <td class=xl649180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja planowana na grudzień 2018</td> </tr> <tr class=xl669180 height=146 style='mso-height-source:userset;height:109.5pt'> <td height=146 class=xl779180 style='height:109.5pt;border-top:none'>8951-CL-0301</td> <td class=xl789180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>Astellas Pharma Global Development, Inc. (APGD)</td> <td class=xl779180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl789180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak żołądka</td> <td class=xl789180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie kliniczne fazy 3 prowadzone jako podwójnie ślepa próba z randomizacją, oceniające skuteczność preparatu IMAB362 w połączeniu z mFOLFOX6 w porównaniu do placebo w połączeniu z mFOLFOX6 jako leczenia pierwszego rzutu u chorych <font class="font69180">na nieresekcyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka gruczołowego żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego (GEJ),</font><font class="font59180"> z dodatnią ekspresją klaudyny 18.2 (CLDN) i ujemnym HER2.</font></td> <td class=xl789180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja planowana na styczeń 2018</td> </tr> <tr class=xl669180 height=125 style='mso-height-source:userset;height:93.75pt'> <td height=125 class=xl659180 style='height:93.75pt;border-top:none'>MK- 3475 - 756</td> <td class=xl649180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp &amp; Dohme Corp</td> <td class=xl649180 width=139 style='border-top:none;border-left:none; width:104pt'>Dr Barbara Bauer - Kosińska</td> <td class=xl649180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak piersi<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> <td class=xl649180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową i uzupełniającą terapią hormonalną w leczeniu raka piersi wysokiego ryzyka we wczesnym stadium o dodatnim statusie receptorów estrogenowych i ujemnym statusie receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu <font class="font69180">2 (ER+/HER2&#8722;) (KEYNOTE 756)</font></td> <td class=xl649180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja planowana na styczeń 2018</td> </tr> <tr class=xl669180 height=125 style='mso-height-source:userset;height:93.75pt'> <td height=125 class=xl779180 style='height:93.75pt;border-top:none'><span style='mso-spacerun:yes'> </span>ANAM-17-21</td> <td class=xl789180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>Helsinn Healthcare SA</td> <td class=xl779180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl789180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Anoreksja u dorosłych w niedrobno-komórkowym raku płuc</td> <td class=xl789180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie kliniczne 3 fazy, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby , kontrolowana placebo, wieloośrodkowe badanie w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Anamorelin HCL w leczeniu nowotworów złośliwych związanych z nowotworami i anoreksją u dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC)<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> <td class=xl789180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja planowana na listopad/grudzień 2018</td> </tr> <tr class=xl669180 height=125 style='mso-height-source:userset;height:93.75pt'> <td height=125 class=xl759180 width=105 style='height:93.75pt;border-top: none;width:79pt'>000108</td> <td class=xl769180 width=148 style='width:111pt'>Ferring Pharmaceuticals A/S</td> <td class=xl759180 width=139 style='border-top:none;width:104pt'>Dr Wojciech Rolski</td> <td class=xl759180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak prostaty i choroba sercowo-naczyniowa</td> <td class=xl759180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby dla personelu oceniającego, kontrolowane badanie porównujące częstość występowania poważnych niepożądanych incydentów sercowo-naczyniowych (MACE) u pacjentów z rakiem prostaty i chorobą sercowo-naczyniową, otrzymujących degareliks (antagonistę receptora GnRH) lub leuprolid (agonistę receptora GnRH)</td> <td class=xl759180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja planowana na grudzień 2018</td> </tr> <tr class=xl669180 height=125 style='mso-height-source:userset;height:93.75pt'> <td height=125 class=xl779180 style='height:93.75pt;border-top:none'>NATALEE/TRIO033</td> <td class=xl789180 width=148 style='border-left:none;width:111pt'>Novartis<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> <td class=xl779180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl789180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak piersi</td> <td class=xl789180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie kliniczne 3 fazy,<span style='mso-spacerun:yes'>  </span>wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Rybocyklibu w terapii endokrynnej jako leczenie uzupełniające u pacjentów z dodatnim receptorem hormonalnym, HER2 ujemnym, we wczesnym raku piersi.</td> <td class=xl789180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja planowana na grudzień 2018</td> </tr> <tr class=xl669180 height=125 style='mso-height-source:userset;height:93.75pt'> <td height=125 class=xl739180 width=105 style='height:93.75pt;border-top: none;width:79pt'>MGAH22-04 <br> SOPHIA</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>MarcroGenis, Inc.</td> <td class=xl739180 width=139 style='border-top:none;border-left:none; width:104pt'>Dr Barbara Bauer - Kosińska</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak piersi<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją oceniające zastosowanie margetuksimabu lub trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią w leczeniu <font class="font69180">przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi</font><font class="font59180"> u chorych wymagających leczenia systemowego, u których uprzednio stosowano terapię anty-HER2<span style='mso-spacerun:yes'> </span></font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr class=xl669180 height=124 style='mso-height-source:userset;height:93.0pt'> <td height=124 class=xl729180 style='height:93.0pt;border-top:none'>MK- 3475 - 522</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp &amp; Dohme Corp</td> <td class=xl739180 width=139 style='border-top:none;border-left:none; width:104pt'>Dr Barbara Bauer - Kosińska</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak piersi TNBC</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie fazy III z randomizacją i podwójnie ślepą próbą dotyczące oceny stosowania pembrolizumabu łącznie z chemioterapią w porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z chemioterapią w ramach terapii neoadjuwantowej oraz stosowania pembrolizumabu w porównaniu z placebo w ramach terapii adjuwantowej w leczeniu <font class="font69180">potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC)</font><font class="font59180">.</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr class=xl669180 height=103 style='mso-height-source:userset;height:77.25pt'> <td height=103 class=xl729180 style='height:77.25pt;border-top:none'>MK-3475 - 654</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp &amp; Dohme Corp</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Malgorzata Chudzik</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak płuca</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie kliniczne III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące pembrolizumab (MK-3475) w skojarzeniu z epakadostatem (INCB024360) lub placebo w pierwszej linii leczenia pacjentów z przerzutowym <font class="font69180">niedrobnokomórkowym rakiem płuca</font><font class="font59180"> wykazujących wysoki poziom PD-L1</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr class=xl669180 height=139 style='mso-height-source:userset;height:104.25pt'> <td height=139 class=xl729180 style='height:104.25pt;border-top:none'>MK-3475 - 604</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp &amp; Dohme Corp</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak płuca</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo z Pembrolizumabem (MK-3475/SCH900475) w skojarzeniu z etopozydem/platyną (cisplatyną lub karboplatyną) w pierwszej linii leczenia pacjentów z <font class="font69180">drobnokomórkowym nowotworem płuc </font><font class="font59180">w stadium rozległym (KEYNOTE-604)</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=111 style='mso-height-source:userset;height:83.25pt'> <td height=111 class=xl739180 width=105 style='height:83.25pt;border-top: none;width:79pt'>EMR 100070-005 <br> JAVELIN</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>Merck KGaA<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak płuca</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Wieloośrodkowe prowadzone metodą otwartej próby, badanie fazy III oceniające avelumab (MSB0010718C) w porównaniu z podwójną chemioterapią opartą na pochodnych platyny w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z nawracającym lub w IV stadium zaawansowania <font class="font69180">niedrobnokomórkowym rakiem płuca</font><font class="font59180"> z pozytywnym wynikiem obecności PDL-1</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=120 style='mso-height-source:userset;height:90.0pt'> <td height=120 class=xl739180 width=105 style='height:90.0pt;border-top:none; width:79pt'>54767414LUC2001<br> CALISTO</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>Janssen<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak płuca</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Otwarte badanie kliniczne fazy 1b/2 z randomizacją preparatu daratumumab stosowanego w połączeniu z atezolizumabem w porównaniu do monoterapii atezolizumabem u leczonych wcześniej chorych na zaawansowaną lub przerzutową postać <font class="font69180">niedrobnokomórkowego raka płuc</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=106 style='mso-height-source:userset;height:79.5pt'> <td height=106 class=xl739180 width=105 style='height:79.5pt;border-top:none; width:79pt'>INNOMED_BRASTER_2016_01</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>Uniwersytet Jagielloński w Krakowie</td> <td class=xl739180 width=139 style='border-top:none;border-left:none; width:104pt'>Dr Robert Chmielewski</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>zmiany patologiczne w piersi</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie skuteczności ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi</td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=121 style='mso-height-source:userset;height:90.75pt'> <td height=121 class=xl729180 style='height:90.75pt;border-top:none'>MK-3475 - 412</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp &amp; Dohme Corp</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Wojciech Rolski</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak głowy i szyi</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Randomizowane badanie fazy III pembrolizumabu podawanego jednocześnie z chemioradioterapią w charakterze terapii podtrzymującej w porównaniu z samą chemioradioterapią u pacjentów z miejscowo zaawansowanym <font class="font69180">rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi</font><font class="font59180"> (KEYNOTE-412)</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=115 style='mso-height-source:userset;height:86.25pt'> <td height=115 class=xl729180 style='height:86.25pt;border-top:none'>MK-3475-669</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp &amp; Dohme Corp</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak głowy <br> i szyi</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Randomizowane badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu w połączeniu z epakadostatem, pembrolizumabu w monoterapii lub schematu EXTREME w leczeniu pierwszej linii nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (KEYNOTE-669/ECHO-304)</td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=91 style='mso-height-source:userset;height:68.25pt'> <td height=91 class=xl739180 width=105 style='height:68.25pt;border-top:none; width:79pt'>17777 / ARASENS</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>BAYER AG</td> <td class=xl739180 width=139 style='border-top:none;border-left:none; width:104pt'>Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Rak prostaty</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo porównujące stosowanie ODM-201 z placebo, przy stosowaniu w połączeniu ze standardowym leczeniem antydrogenowym i z docetakselem u pacjentów z przerzutowym hormonozależnym <font class="font69180">rakiem prostaty</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=122 style='mso-height-source:userset;height:91.5pt'> <td height=122 class=xl739180 width=105 style='height:91.5pt;border-top:none; width:79pt'>FKB238-002 / AVANA</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>Centus Biotherapeutics Limited</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak płuca</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Badanie kliniczne prowadzone w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu FKB238 do leku Avastin®, podawanych w połączeniu z paklitakselem i karboplatyną w pierwszej linii leczenia u chorych na zaawansowanego / nawracającego <font class="font69180">niedrobnokomórkowego i niepłaskonabłonkowego raka płuca</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=103 style='mso-height-source:userset;height:77.25pt'> <td height=103 class=xl729180 style='height:77.25pt;border-top:none'>IM-201</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Immunicum AB</td> <td class=xl739180 width=139 style='border-top:none;border-left:none; width:104pt'>Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Rak nerki</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Otwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność doguzowego podania Intuvaxu przed nefrektomią z zastosowaniem Sunitynibu po nefrektomii w porównaniu do zastosowania Sunitynibu po nefrektomii u pacjentów z <font class="font69180">przerzutowym rakiem nerki</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <tr height=127 style='mso-height-source:userset;height:95.25pt'> <td height=127 class=xl729180 style='height:95.25pt;border-top:none'>SPI - GCF - 302</td> <td class=xl739180 width=148 style='border-top:none;border-left:none; width:111pt'>Spectrum Pharmaceutcals Inc.</td> <td class=xl729180 style='border-top:none;border-left:none'>Dr Małgorzata Chudzik</td> <td class=xl739180 width=101 style='border-top:none;border-left:none; width:76pt'>Neutropenia w raku piersi</td> <td class=xl739180 width=397 style='border-top:none;border-left:none; width:298pt'>Randomizowane badanie kliniczne z otwartą próbą i aktywną kontrolą SPI-2012 (Eflapegrastim) w porównaniu z pegfilgrastymem w leczeniu <font class="font69180">neutropenii</font><font class="font59180"> wywołanej chemioterapią </font><font class="font69180">u chorych na raka piersi</font><font class="font59180"> we wczesnej fazie, otrzymujących docetaksel i cyklofosfamid (TC) (RECOVER)</font></td> <td class=xl739180 width=168 style='border-top:none;border-left:none; width:126pt'>Rekrutacja ZAMKNIĘTA</td> </tr> <![if supportMisalignedColumns]> <tr height=0 style='display:none'> <td width=105 style='width:79pt'></td> <td width=148 style='width:111pt'></td> <td width=139 style='width:104pt'></td> <td width=101 style='width:76pt'></td> <td width=397 style='width:298pt'></td> <td width=168 style='width:126pt'></td> </tr> <![endif]> </table> </div> <!-----------------------------> <!--KONIEC DANYCH WYJŚCIOWYCH KREATORA PUBLIKACJI JAKO STRONY SIECI WEB PROGRAMU EXCEL--> <!-----------------------------> <!--<p>Strona stosuje ramki, ale przeglądarka ich nie obsługuje.</p> --> </body>

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego