KARTA PRAW PACJENTA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach:

 • z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52, poz. 417, ze zmianami)
 • z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, ze zmianami)
 • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2008 r., Nr164, poz.1027, ze zmianami)
 • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, ze zmianami)
 • z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217)
 • z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, ze zmianami)
 • z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywani i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411, ze zmianami)
 • z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 217, ze zmianami)
 • z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, ze zmianami)
 • z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, ze zmianami)
 • z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178, ze zmianami)
 • z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami)

i rozporządzeniach:

 • Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819, ze zmianami)
 • Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr81, poz. 484)
 1. Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP).
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 i art. 8 ustawy o prawach pacjenta; art. 4 ustawy z o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 18 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
 3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta; art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 4. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).
 6. Prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanach terminalnych pacjenta (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).
 7. Prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta (art. 9 ustawy o prawach pacjenta; art. 31 ust. 1 - 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 20 ust. 2 ustawy o pielęgniarkach i położnych).
 8. Prawo do wyrażania zgody lub odmowy takiej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta lub odmowa takiej zgody może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym albo brak takiej woli (art. 16 i 17 ustawy o prawach pacjenta; art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 9. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 18 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta; art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 10. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować (art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 11. Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego (art. 37 b ust. 2 pkt 2, art. 37 f ustawy prawo farmaceutyczne).
 12. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie (art. 5 i art. 6 ustawy z o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).
 13. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 14. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej (art. 34 ustawy o prawach pacjenta).
 15. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej oraz prawo do odmowy takiego kontaktu. (art. 33 ustawy o prawach pacjenta).
 16. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej (art. 36 ustawy o prawach pacjenta).
 17. Prawo do kontaktu pacjenta z duchownym jego wyznania w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia.
 18. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta (art. 20 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 19. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie - w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania oryginału oraz jednej kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim (art. 22 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, § 16 ust. 1, ust 2 pkt 1, ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).
 20. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej (art. 24 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 21. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii (art. 23, art. 26, art. 27 ustawy o prawach pacjenta; § 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).
 22. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ( art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta; art. 27 ustawy o ochronie danych § 52 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).
 23. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa ( art. 13, art. 14 ustawy o prawach pacjenta, art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 21 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
 24. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (art. 39 ustawy o prawach pacjenta).
 25. Prawo do uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta; art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 26. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R (art. 96 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne).
 27. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach, (art. 11 ustawy o prawach pacjenta; art. 20 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
 28. Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 41 ustawy o izbach lekarskich).
 29. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (art. 38 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych).
 30. Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej (art. 56 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
 31. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowie ( art. 12 ustawy o prawach pacjenta).
 32. Prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa (art. 29 ustawy o świadczeniach).
 33. Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie, nie jest wymagane do świadczeń:
  • ginekologa i położnika;
  • dentysty;
  • dermatologa;
  • wenerologa;
  • onkologa;
  • okulisty;
  • psychiatry;
  • dla osób chorych na gruźlicę;
  • dla osób zakażonych wirusem HIV;
  • dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych;
  • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
  • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
  • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach).
 34. Prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 59 ustawy o świadczeniach).
 35. Prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego (art. 40 ust. 1 ustawy o świadczeniach).
 36. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie (§ 13 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).
 37. W stanie nagłym, prawo do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach).
 38. Prawo do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa (art. 30 ustawy o świadczeniach).
 39. Prawo przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (każdego) lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących (art. 58, art. 20 - 23 ustawy o świadczeniach).
 40. Prawo otrzymania świadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania - w stanach nagłych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagrożenia życia albo zdrowia), w powyższym stanie także prawo do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również od świadczeniodawcy, który nie zawarł umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2, art. 60 ustawy o świadczeniach).
 41. Prawo do wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego (art. 22 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).
 42. Prawo wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej (art. 37 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 43. Prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; art. 35 ustawy o świadczeniach).
 44. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia lub orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów odrębnych (art. 31 ustawy o prawach pacjenta).

Informacje dla pacjentów

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w zakładzie

Cennik usług medycznych

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego