OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Opublikowano:    data: 23.02.2022

Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej do Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego

Opublikowano:    data: 24.01.2022

Uaktualnienie do najnowszej wersji wykorzystywanego w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym oprogramowania systemu CyberKnife VSI firmy Accuray wraz z wymianą dwóch stacji planowania leczenia na stacje Precision, wymianą komputerów znajdujących się w sterowni oraz instalacją systemu zarządzania danymi pacjenta IDMS wer. 3.3 (serwer) oraz rozbudowę systemu planowania leczenia w radioterapii Eclips o nowe funkcjonalności - dwa komplety stacji Eclipse Planner Desktop do planowania leczenia wraz z oprogramowaniem Interactive IMRT Planning oraz oprogramowaniem RapidArc Planning

Opublikowano:    data: 15.09.2016

„Budowa internetowej platformy elektronicznych usług publicznych e-szpital oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie”
współfinansowanego w ramach RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla działania 2.1 „E-usługi”,
poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektu e-zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

UNIEWAŻNIONE

Opublikowano:    data: 03.09.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w ramach programu wieloletniego„Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
w zakresie zakupu aparatu do brachyterapii HDR i tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badanie 4D (z ruchomością oddechową)

Opublikowano:    data: 06.10.2015

SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu IT oraz licencji, w miejscach docelowych wskazanych przezMazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie
w ramach projektu: „Budowa internetowej platformy elektronicznych usług publicznych e-szpitaloraz wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania2.1 „E-usługi”,
Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjałuMazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Wykonanie, dostawa, instalacja i konfiguracja Zintegrowanego Systemu Informatycznego