POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ
Nr Protokołu Sponsor Główny Badacz Wskazanie Tytuł badania Status rekrutacji
MK- 3475 - 756 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Barbara Bauer - Kosińska Rak piersi Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową i uzupełniającą terapią hormonalną w leczeniu raka piersi wysokiego ryzyka we wczesnym stadium o dodatnim statusie receptorów estrogenowych i ujemnym statusie receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ER+/HER2−) (KEYNOTE 756) Rekrutacja OTWARTA
NATALEE/TRIO033 Novartis Dr Małgorzata Chudzik Rak piersi Badanie kliniczne 3 fazy, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Rybocyklibu w terapii endokrynnej jako leczenie uzupełniające u pacjentów z dodatnim receptorem hormonalnym, HER2 ujemnym, we wczesnym raku piersi. Rekrutacja OTWARTA
ML40006 Roche Polska sp. z o.o. Dr Małgorzata Chudzik Rak piersi badanie nieinterwencyjne Prospektywne, nieinterwencyjne badanie obserwacyjne oceniające postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne oraz bezpieczeństwo terapii anty-HER2 u chorych na HER2-dodatniego raka piersi w podeszłym wieku (HEROLD) Rekrutacja OTWARTA
BGB-290-303 BeiGene, Ltd Dr Małgorzata Chudzik Rak żołądka Badanie kliniczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, porównujące preparat BGB-290 z placebo w terapii podtrzymującej u chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka żołądka, którzy zareagowali na pierwszą linię chemioterapii opartej na związkach platyny. Rekrutacja OTWARTA
8951-CL-0301 Astellas Pharma Global Development, Inc. (APGD) Dr Małgorzata Chudzik Rak żołądka Wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie kliniczne fazy 3 prowadzone jako podwójnie ślepa próba z randomizacją, oceniające skuteczność preparatu IMAB362 w połączeniu z mFOLFOX6 w porównaniu do placebo w połączeniu z mFOLFOX6 jako leczenia pierwszego rzutu u chorych na nieresekcyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka gruczołowego żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego (GEJ), z dodatnią ekspresją klaudyny 18.2 (CLDN) i ujemnym HER2. Rekrutacja OTWARTA
MK-3475-585 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Małgorzata Chudzik Rak żołądka Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne III fazy oceniające stosowanie pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z chemioterapią (XP lub FP) w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią (XP lub FP) jako leczenie neoadjuwantowe/adjuwantowe u pacjentów z gruczolakorakiem żołądka oraz połączenia przełykowo-żołądkowego (GEJ) (KEYNOTE 585). Rekrutacja OTWARTA
ANAM-17-21 Helsinn Healthcare SA Dr Małgorzata Chudzik Anoreksja u dorosłych w niedrobno-komórkowym raku płuc Badanie kliniczne 3 fazy, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby , kontrolowana placebo, wieloośrodkowe badanie w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Anamorelin HCL w leczeniu nowotworów złośliwych związanych z nowotworami i anoreksją u dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) Rekrutacja OTWARTA
M18MDP Modra Pharmaceuticals Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska Rak prostaty Wieloośrodkowe badanie fazy IIb oceniające skuteczność i tolerancję preparatu ModraDoc006/rytonawiru u pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem stercza (metastatic Castration Resistant Prostate Cancer, mCRPC), kwalifikującym się do leczenia z użyciem taksanów. Rekrutacja planowana październik 2019
209229 GlaxoSmithKline Dr Małgorzata Chudzik Rak głowy i szyi Randomizowane badanie kliniczne fazy II / III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniajace skuteczność preparaty GSK3359609 lub placebo w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu pierwszego rzutu nawrotowego lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi.Randomizowane badanie kliniczne fazy II / III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniajace skuteczność preparaty GSK3359609 lub placebo w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu pierwszego rzutu nawrotowego lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi. Rekrytacja planowana na listopad 2019
MK-7339-005 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Małgorzata Chudzik Rak płuca Badanie fazy III oceniające zastosowanie pembrolizumabu w skojarzeniu z etopozydem/platyną (cisplatyną lun karboplatyną) a następnie leczenia podtrzymującego pembrolizumabem w skojarzeniu z olaparybem lub bez, w terapii pierwszej linii u uczestników z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozległym ( ES-SCLC).Badanie fazy III oceniające zastosowanie pembrolizumabu w skojarzeniu z etopozydem/platyną (cisplatyną lun karboplatyną) a następnie leczenia podtrzymującego pembrolizumabem w skojarzeniu z olaparybem lub bez, w terapii pierwszej linii u uczestników z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozległym ( ES-SCLC). Rekrutacja planowana listopad 2019
ACT16105 SANOFI-AVENTIS Dr Barbara Bauer - Kosińska Rak piersi Randomizowane, otwarte badanie 2 fazy oceniające leczenie SAR439859 w porównaniu z hormonalną monoterapią wybraną przez badacza u pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym ER-dodatnim HER2-ujemnym rakiem piersi po wcześniej zastosowanym leczeniu hormonalnym. Rekrutacja planowana grudzień 2019
B-701-U22 BioClin Therapeutics Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska Rak pęcherza Wieloośrodkowe badanie fazy 1b prowadzone z zastosowaniem jednej grupy i metody otwartej próby, oceniające nowy inhibitor FGFR3 (B-701) w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem urotelialnym, u których wystąpiła progresja choroby po zastosowaniu chemioterapii opartej na związkach platyny. Rekrutacja ZAMKNIĘTA
MK-3475-564 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska Rak nerki Randomizowane badanie kliniczne III fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo dotyczące stosowania pembrolizumabu (MK-3475) jako monoterapii w leczeniu adjuwantowym nowotworu nerki po nefrektomii (KEYNOTE-564). Rekrutacja ZAMKNIĘTA
D5164C00001 ADAURAD5164C00001 ADAURA AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Dr Małgorzata Chudzik Rak płuca Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i użyciem placebo w grupie kontrolnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu AZD9291 w porównaniu do placebo u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium IB do IIIA z obecną mutacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu, u których przeprowadzono pełną resekcję guza i zastosowano lub nie chemioterapią adjuwantową (badanie ADAURA). Rekrutacja ZAMKNIĘTA
MGAH22-04 SOPHIAMGAH22-04 SOPHIA MarcroGenis, Inc. Dr Barbara Bauer - Kosińska Rak piersi Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją oceniające zastosowanie margetuksimabu lub trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią w leczeniu przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi u chorych wymagających leczenia systemowego, u których uprzednio stosowano terapią anty-HER2. Rekrutacja ZAMKNIĘTA
MK-3475-522 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Barbara Bauer - Kosińska Rak piersi TNBC Badanie fazy III z randomizacją i podwójnie ślepą próbą dotyczące oceny stosowania pembrolizumabu łącznie z chemioterapią w porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z chemioterapią w ramach terapii neoadjuwantowej oraz stosowania pembrolizumabu w porównaniu z placebo w ramach terapii adjuwantowej w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). Rekrutacja ZAMKNIĘTA
MK-3475 - 654 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Małgorzata Chudzik Rak płuca Badanie kliniczne III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące pembrolizumab (MK-3475) w skojarzeniu z epakadostatem (INCB024360) lub placebo w pierwszej linii leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca wykazujących wysoki poziom PD-L1. Rekrutacja ZAMKNIĘTA
MK-3475 - 604 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Małgorzata Chudzik Rak płuca Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo z Pembrolizumabem (MK-3475/SCH900475) w skojarzeniu z etopozydem/platyną (cisplatyną lub karboplatyną) w pierwszej linii leczenia pacjentów z drobnokomórkowym nowotworem płuc w stadium rozległym (KEYNOTE-604) Rekrutacja ZAMKNIĘTA
EMR 100070-005 JAVELIN Merck KGaA Dr Małgorzata Chudzik Rak płuca Wieloośrodkowe prowadzone metodą otwartej próby, badanie fazy III oceniające avelumab (MSB0010718C) w porównaniu z podwójną chemioterapią opartą na pochodnych platyny w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z nawracającym lub w IV stadium zaawansowania niedrobnokomórkowym rakiem płuca z pozytywnym wynikiem obecności PDL-1 Rekrutacja ZAMKNIĘTA
54767414LUC2001 CALISTO Janssen Dr Malgorzata Chudzik Rak płuca Otwarte badanie kliniczne fazy 1b/2 z randomizacją preparatu daratumumab stosowanego w połączeniu z atezolizumabem w porównaniu do monoterapii atezolizumabem u leczonych wcześniej chorych na zaawansowaną lub przerzutową postać niedrobnokomórkowego raka płuc Rekrutacja ZAMKNIĘTA
INNOMED_BRASTER_2016_01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dr Robert Chmielewski Zmiany patologiczne w piersi Badanie skuteczności ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej w wykrywaniu zmian patologicznych gruczołu piersiowego kobiet w porównaniu ze standardowymi metodami diagnostycznymi raka piersi Rekrutacja ZAMKNIĘTA
MK-3475 - 412 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Wojciech Rolski Rak głowy i szyi Randomizowane badanie fazy III pembrolizumabu podawanego jednocześnie z chemioradioterapią w charakterze terapii podtrzymującej w porównaniu z samą chemioradioterapią u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (KEYNOTE-412) Rekrutacja ZAMKNIĘTA
MK-3475-669 MSD Polska Sp z o.o / Merck Sharp & Dohme Corp Dr Małgorzata Chudzik Rak głowy i szyi Randomizowane badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu w połączeniu z epakadostatem, pembrolizumabu w monoterapii lub schematu EXTREME w leczeniu pierwszej linii nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (KEYNOTE-669/ECHO-304) Rekrutacja ZAMKNIĘTA
17777 / ARASENS BAYER AG Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska Rak prostaty Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo porównujące stosowanie ODM-201 z placebo, przy stosowaniu w połączeniu ze standardowym leczeniem antydrogenowym i z docetakselem u pacjentów z przerzutowym hormonozależnym rakiem prostaty Rekrutacja ZAMKNIĘTA
FKB238-002 / AVANA Centus Biotherapeutics Limited Dr Małgorzata Chudzik Rak płuca Badanie kliniczne prowadzone w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu FKB238 do leku Avastin®, podawanych w połączeniu z paklitakselem i karboplatyną w pierwszej linii leczenia u chorych na zaawansowanego / nawracającego niedrobnokomórkowego i niepłaskonabłonkowego raka płuca Rekrutacja ZAMKNIĘTA
IM-201 Immunicum AB Dr Agnieszka Chaładaj - Kujawska Rak nerki
i szyi
Otwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność doguzowego podania Intuvaxu przed nefrektomią z zastosowaniem Sunitynibu po nefrektomii w porównaniu do zastosowania Sunitynibu po nefrektomii u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki Rekrutacja ZAMKNIĘTA
SPI - GCF - 302 Spectrum Pharmaceutcals Inc. Dr Małgorzata Chudzik Neutropenia w raku piersi Randomizowane badanie kliniczne z otwartą próbą i aktywną kontrolą SPI-2012 (Eflapegrastim) w porównaniu z pegfilgrastymem w leczeniu neutropenii wywołanej chemioterapią u chorych na raka piersi we wczesnej fazie, otrzymujących docetaksel i cyklofosfamid (TC) (RECOVER) Rekrutacja ZAMKNIĘTA


Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego